Idėja LT VP2-1.3-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 817 354 €
Prašomas finansavimas:
13 922 645,63 €
Skirtas finansavimas:
4 283 449,3 €

Idėja LT

2009 m. birželio 17 d. LRV nutarimo Nr. 651 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Idėja LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP veiklos projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką.

Remiamos veiklos: labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau šiame skirsnyje vadinama – MVĮ) planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką, atlikimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354), atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privačių investicijų (privačios investicijos pagal priemonę suprantamos kaip privatus projekto vykdytojo finansavimas)

mln. litų

21,22

veiksmų programos rodiklis

atlikta „patentinės švaros“ ar „patentabilumo“ patikrinimų (iš visų galimybių studijų)

procentai

20

papildomas rodiklis, kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

techninių galimybių studijų, virtusių MTTP, stadija ne vėliau kaip dveji metai po projekto įgyvendinimo – iš visų galimybių studijų (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

MTTP projektai (MTTP projektai pagal priemonę suprantami kaip atliktos galimybių studijos)

skaičius

200

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

35370000

0

0

0

21222000

56592000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas
programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2009-07-10

Susiję kvietimai