Intelektas LT VP2-1.3-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
55 553 112 €
Prašomas finansavimas:
160 686 367,35 €
Skirtas finansavimas:
60 352 162,91 €

Intelektas LT

2013 m. kovo 6 d. LRV nutarimo Nr. 195 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Intelektas LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.

Remiamos veiklos: MTTP veikla, nenumatant finansavimo su MTTP susijusioms pradinėms investicijoms.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – privatieji juridiniai asmenys, mokslinių tyrimų įstaigos ir aukštosios mokyklos, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Pagal priemonę pareiškėjas MTTP projektą gali įgyvendinti vienas arba su partneriais.

 

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pritraukta privačių investicijų (privačios investicijos pagal priemonę suprantamos kaip privatus projekto vykdytojo finansavimas)

mln. litų

164

veiksmų programos rodiklis
sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos)

skaičius

318

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
  pateiktos dizaino registravimo paraiškos

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurta ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo (Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005), pateiktame centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje, tyrėjai apibrėžti 2 pozicijoje, pagalbinis personalas – 3 pozi­cijoje) (toliau vadinama – tyrė­jai, pagalbinis personalas) dar­bo vietų per 3 metus po projek­to įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotar­piu stebėti, todėl jis naciona­linio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

212

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
pateikti rinkai nauji gaminiai, paslaugos ar procesai per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

212

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto MTTP projektai (MTTP projektai pagal priemonę suprantami kaip MTTP atliktų darbų ataskaitos)

skaičius

212

veiksmų programos rodiklis
mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai

mln. litų

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
tyrėjai ir pagalbinis personalas, atlikę darbus, skirtus projekto MTTP veiklai atlikti

skaičius

2650

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

176000000

45000000

0

0

164000000

385000000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai