Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose VP3-1.3-ŪM-05-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-05-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
20 273 401 €
Prašomas finansavimas:
28 589 765,66 €
Skirtas finansavimas:
20 812 650,92 €

Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose

2011 m. lapkričio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose.

Remiamos veiklos:

viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas, įskaitant informacijos, higienos ir kitų statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą ir remontą;

viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui;

pirmiau nurodytų viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas;

įvairių regiono turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai: savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybė ar savivaldybės, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

 

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privataus finansavimo lėšų

mln. litų

4

veiksmų programos rodiklis

 

sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys

skaičius

10/10

veiksmų programos rodiklis

 

pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų)

skaičius

100000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio stebėsenai atlikti

Produkto

sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemo­nės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įgyvendintos rinkodaros priemonės

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemo­nės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

projektai

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

70000000

0

12352941

0

0

82352941

(į viršų)  

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

10000000

15000000

15000000

15000000

15000000

0

70000000

1.

Alytaus

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

2.

Kauno

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

3.

Klaipėdos

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

4.

Marijampolės

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

5.

Panevėžio

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

6.

Šiaulių

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

7.

Tauragės

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

8.

Telšių

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

9.

Utenos

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

10.

Vilniaus

0

1000000

1500000

1500000

1500000

1500000

0

7000000

(į viršų)  

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

0

10000000

15000000

30000000

15000000

0

70000000

1.

Alytaus

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

2.

Kauno

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

4.

Marijam­polės

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

5.

Panevėžio

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

6.

Šiaulių

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

7.

Tauragės

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

8.

Telšių

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

9.

Utenos

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

10.

Vilniaus

0

0

0

0

1000000

1500000

3000000

1500000

0

7000000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai