Inogeb LT-2 VP2-1.4-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
36 575 954 €
Prašomas finansavimas:
44 488 967,22 €
Skirtas finansavimas:
35 133 069,45 €

Inogeb LT-2

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Inogeb LT-2“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, sukurti veiksmingai žinių ir technologijų sklaidos terpei būtiną infrastruktūrą.

Remiamos veiklos:

investicijos, skirtos mokslo ir (ar) technologijų parkų (pagal Tarptautinės mokslo parkų asociacijos (International Association of Science Parks) pateikiamą sampratą) (toliau šiame skirsnyje vadinama – technologijų parkai) infrastruktūros objektams: technologijų verslo inkubatoriams ir jų atviros prieigos MTTP laboratorijoms ir panašiems objektams statyti ar rekonstruoti ir įrengti;

valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ar teritorijos, susidedančios iš keleto tokių žemės sklypų (teritorija, susidedanti iš kelių sklypų, reiškia, kad sklypai turi ribotis vienas su kitu; vienas priešais kitą esantys sklypai, kuriuos atskiria susisiekimo komunikacijos arba vandens telkinys, gali būti laikomi susisiekiančiais) (toliau šiame skirsnyje vadinama – teritorija), parengimas mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio), kaip nustatyta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321, kurio neatsiejama dalis yra mokslo ir (ar) technologijų parkas, sukūrimui ar plėtrai, nutiesiant prie minėtos teritorijos išorinius ir išvedžiojant vidaus inžinerinius tinklus bei komunikacijas.
(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programose kaip programos uždavinių vykdytojai ir atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Pagal priemonę pareiškėjas projektą gali įgyvendinti vienas arba su partneriais.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sukurti ar išplėtoti technologijų parkai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektai, įsikūrę paremtuose technologijų parko infrastruktūros objektuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
pradedantieji SVV subjektai (veikiantys iki 5 metų), įsikūrę paremtuose technologijų parko infrastruktūros objektuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo, – iš visų jame įsikūrusių SVV subjektų (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai

skaičius

3

veiksmų programos rodiklis
investicijoms parengto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) teritorijos plotas

hektarai

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
paremtų technologijų parko infrastruktūros objektų plotas

kv. metrai

15000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

81538000

17647059

0

0

32957798

132142857

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)  


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-10

Susiję kvietimai