Elektroninės valdžios paslaugos VP2-3.1-IVPK-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
57 638 728 €
Prašomas finansavimas:
72 423 271,38 €
Skirtas finansavimas:
59 654 225,75 €

Elektroninės valdžios paslaugos

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.

Remiamos veiklos:

veiksmai, susiję su kūrimu interaktyvių elektroninių viešojo sektoriaus paslaugų, patenkančių į ES programiniuose dokumentuose numatytą pagrindinių viešųjų paslaugų grupių sąrašą, pateiktą Viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 m. plane, patvirtintame susisiekimo ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3-376 (Žin., 2010, Nr. 80-4187), išskyrus paslaugų grupę „Su sveikatos apsauga susijusios paslaugos“, kuri bus remiama pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-10-V priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“ ir VP2-3.1-IVPK-11-V priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“;

veiksmai, susiję su valstybės biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių teikiamų ir administruojamų interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo įmonėms, išskyrus paslaugas, patenkančias į ES programiniuose dokumentuose numatytą pagrindinių viešųjų paslaugų grupių sąrašą, kūrimu.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės biudžetinės įstaigos;

valstybės įmonės;

viešosios įstaigos;

akcinė bendrovė Lietuvos paštas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

30

papildomas rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios nacionalinio lygmens elektroninės valdžios paslaugos)

skaičius

30

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

170425000

30075000

0

0

0

200500000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai