Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai VP2-4.3-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.3-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
34 838 813 €
Prašomas finansavimas:
42 812 369,67 €
Skirtas finansavimas:
34 402 181,1 €

Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija 

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – įrengti saugaus eismo priemones, užtikrinančias keliuose saugias eismo sąlygas, atitinkančias eismo intensyvumo lygį ir tarptautinius standartus, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Remiamos veiklos:

eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;

aplinkosaugos priemonių diegimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato panaikintos „juodosios dėmės“

skaičius

25

veiksmų programos rodiklis
Produkto įdiegtos didesnio avaringumo rizikos ruožuose saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonės

vienetai

35

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

87550000

0

0

566097

0

88116097

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-14

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos