Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas VP2-4.4-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.4-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
276 435 444 €
Prašomas finansavimas:
363 696 552,55 €
Skirtas finansavimas:
305 285 739,15 €

Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – rekonstruoti valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelius, tuo mažinti socialinius ir ekonominius regionų skirtumus.

Remiamos veiklos:

žvyrkelių asfaltavimas;

magistralinių, krašto, rajoninių automobilių kelių dangos tobulinimas;

regioninės reikšmės (jungiamųjų) geležinkelių linijų pralaidumo didinimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai:

valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais geležinkeliais

mln. tonų valandų

4

veiksmų programos rodiklis
sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas

mln. automobilių valandų

1,2

papildomas rodiklis
Produkto nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui)

kilometrai

690

veiksmų programos rodiklis
nutiesti nauji ir rekonstruoti esami geležinkelių keliai

kilometrai

50

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

973677400

0

0

206803429

21917647

1202398476

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-14

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos