Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VP2-4.4-SM-02-R

Viskas apie priemonę
VP2-4.4-SM-02-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
140 742 932 €
Prašomas finansavimas:
145 368 112,61 €
Skirtas finansavimas:
144 693 516,81 €

Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklą.

Remiamos veiklos:

vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra, tunelių (išskyrus geležinkelių tunelius) ir požeminių perėjų įrengimas;

žvyrkelių asfaltavimas;

eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;

aplinkosaugos priemonių diegimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas

procentai

10

papildomas rodiklis
Produkto nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės)

kilometrai

160

veiksmų programos rodiklis
parengti techniniai projektai

skaičius

15

papildomas rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

428080000

52880800

22663200

0

0

503624000

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metais

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

Suma

 

Iš viso

0

32478000

81320000

80837000

80837000

81108000

71500000

428080000

1.

Alytaus

0

1783042

4464468

4437951

4437951

4452829

3925350

23501591

2.

Kauno

0

5699889

14271660

14186894

14186894

14234454

12548250

75128041

3.

Klaipėdos

0

3169853

7936832

7889691

7889691

7916141

6978400

41780608

4.

Marijampolės

0

2120813

5310196

5278656

5278656

5296352

4668950

27953623

5.

Panevėžio

0

3244552

8123868

8075616

8075616

8102689

7142850

42765191

6.

Šiaulių

0

3809669

9538836

9482180

9482180

9513968

8386950

50213783

7.

Tauragės

0

1705095

4269300

4243943

4243943

4258170

3753750

22474201

8.

Telšių

0

1870733

4684032

4656211

4656211

4671821

4118400

24657408

9.

Utenos

0

2426107

6074604

6038524

6038524

6058768

5341050

31977577

10.

Vilniaus

0

6648247

16646204

16547334

16547334

16602808

14636050

87627977

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metais

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Suma

 

Iš viso

0

0

0

0

32478000

81320000

161674000

81108000

71500000

428080000

1.

Alytaus

0

0

0

0

1783042

4464468

8875902

4452829

3925350

23501591

2.

Kauno

0

0

0

0

5699889

14271660

28373788

14234454

12548250

75128041

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

3169853

7936832

15779382

7916141

6978400

41780608

4.

Marijampolės

0

0

0

0

2120813

5310196

10557312

5296352

4668950

27953623

5.

Panevėžio

0

0

0

0

3244552

8123868

16151232

8102689

7142850

42765191

6.

Šiaulių

0

0

0

0

3809669

9538836

18964360

9513968

8386950

50213783

7.

Tauragės

0

0

0

0

1705095

4269300

8487886

4258170

3753750

22474201

8.

Telšių

0

0

0

0

1870733

4684032

9312422

4671821

4118400

24657408

9.

Utenos

0

0

0

0

2426107

6074604

12077048

6058768

5341050

31977577

10.

Vilniaus

0

0

0

0

6648247

16646204

33094668

16602808

14636050

87627977

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-14

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos