Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas VP3-1.4-AM-06-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-06-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
13 485 330 €
Prašomas finansavimas:
15 756 997,45 €
Skirtas finansavimas:
13 724 311,49 €

Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas

2011 m.rugsėjo 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti aplinkos kokybę – tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis.

Remiamos veiklos:

praeityje užterštų teritorijų išvalymas nuo aplinkai pavojingų medžiagų;

nenaudojamų gręžinių likvidavimas;

apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) Rodiklio paskirtis
Rezultato išvalytų teritorijų plotas hektarai 80 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto įgyvendinti projektai skaičius 50 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
išvalytos teritorijos skaičius 30 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
likviduoti gręžiniai skaičius 300 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
likviduoti aplinką žalojantys objektai skaičius 40 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

(į viršų)

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

53390037

0

2810002

0

0

56200039

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

 

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai*

2010 metai*

2011 metai

2012 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

5237975

15431514

14927739

17792809

53390037

1.

Alytaus

0

0

0

2093958

121242

1091177

3306377

2.

Kauno

0

0

0

8975626

2117858

2187947

13281431

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

84444

759997

844441

4.

Marijampolės

0

0

938805

0

218077

872307

2029189

5.

Panevėžio

0

0

0

1558292

140167

1261499

2959958

6.

Šiaulių

0

0

920904

827609

4100179

1632012

7480704

7.

Tauragės

0

0

886992

386681

1531560

2670584

5475817

8.

Telšių

0

0

243219

0

51948

467528

762695

9.

Utenos

0

0

0

157043

124109

1116985

1398137

10.

Vilniaus

0

0

2248055

1432305

6438155

5732773

15851288

* Nurodyta projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fondų lėšų suma.

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai*

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014
metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

2750004

7538293

13390602

15763398

13947740

53390037

1.

Alytaus

0

0

0

130718

588972

1214317

596422

775948

3306377

2.

Kauno

0

0

0

67958

2995767

5656492

2817866

1743349

13281431

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

0

25333

278666

540442

844441

4.

Marijampolės

0

0

0

144374

556102

303752

392538

632423

2029189

5.

Panevėžio

0

0

0

0

467488

977025

618379

897066

2959958

6.

Šiaulių

0

0

0

746140

694084

1455582

3032472

1552426

7480704

7.

Tauragės

0

0

0

1021482

252191

459468

1720111

2022565

5475817

8.

Telšių

0

0

0

214549

28670

15584

171427

332464

762695

9.

Utenos

0

0

0

122861

34182

37233

409561

794300

1398137

10.

Vilniaus

0

0

0

301922

1920837

3245817

5725955

4656757

15851288

*Nurodyta faktiškai panaudota ES fondų lėšų suma

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Pagal šią priemonę nefinansuojami projektai, gaunantys paramą bešeimininkiams pastatams likviduoti saugomose teritorijose pagal Aplinkos ministerijos administruojamą priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga.“


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-17

Susiję kvietimai