Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas VP3-1.4-AM-09-K

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-09-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 777 163 €
Prašomas finansavimas:
13 469 979,52 €
Skirtas finansavimas:
3 883 219,64 €

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas

2010 m. spalio 20 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1506 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.

Remiamos veiklos: visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos, jos būklės Lietuvoje ir išsaugojimo klausimais priemonių įgyvendinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės biudžetinės įstaigos;

nevyriausybinės organizacijos;

regioniniai atliekų tvarkymo centrai;

savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

visuomenės aplinkosauginio aktyvumo padidėjimas

procentiniai punktai

18

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

Produkto

įgyvendinti projektai

skaičius

40

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

13500000

0

0

0

710526

14210526

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-11-04

Susiję kvietimai