JESSICA kontroliuojantysis fondas VP3-1.1-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-AM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
227 000 000 €
Prašomas finansavimas:
227 000 000 €
Skirtas finansavimas:
227 000 000 €

JESSICA kontroliuojantis fondas

2011 m. rugsėjo 21 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Priemonės įgyvendinimo būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pagerinti būsto sektoriaus energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų finansavimo sąlygas.

Remiama veikla – JESSICA kontroliuojančiojo fondo (toliau vadinama – Fondas) įsteigimas ir Fondo valdomų finansų inžinerijos priemonių, kuriomis bus pagerintos daugiabučių namų, valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo projektų finansavimo sąlygos, įgyvendinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Veiklą pagal priemonę įgyvendina:

steigiant Fondą – finansų institucijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnyje;

įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų įstaigos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891). 

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija kartu su Fondo valdytoju, atrinktu Finansų ministerijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnio nuostatas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo būdas

Finansų inžinerija.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas

procentai

30

veiksmų programos rodiklis
atnaujintų valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas

procentai

20 papildomas rodiklis
Produkto atnaujinti daugiabučiai namai

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis
atnaujinti valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučiai skaičius 33 papildomas rodiklis
atnaujinti profesinio mokymo įstaigų bendrabučiai skaičius 2 papildomas rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

438505600

345280000

0

0

0

783785600

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-22

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos