PRO LT VP2-1.3-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
0 €
Prašomas finansavimas:
11 584 800,73 €
Skirtas finansavimas:
0 €

PRO LT

2011 m. vasario 17 d. LRV nutarimo Nr. 193 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „PRO LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti mokslinių tyrimų ir (ar) technologinę plėtrą, investicijas į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.

Remiamos veiklos: MTTP veikla, numatant finansavimą su MTTP susijusioms investicijoms.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjas – uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos tyrimų centras;

partneriai – mokslo ir studijų institucijos, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.


(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės planavimas.
(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje 

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

 

 

 

 

 

 

pritraukta privačių investicijų (privačios investicijos pagal priemonę suprantamos kaip privatus projekto vykdytojo finansavimas)

mln. litų

20

veiksmų programos rodiklis

pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

pateiktos dizaino registravimo paraiškos

skaičius

27

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

užregistruotos intelektinės nuosavybės (IP) teisės

skaičius

26

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

išduotos licencijos

skaičius

100

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

sukurti gaminių, paslaugų, procesų prototipai (koncepcijos)

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

pateikti į rinką nauji gaminiai, paslaugos ar procesai per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

 

 

MTTP projektai (MTTP projektai pagal priemonę suprantami kaip MTTP atliktų darbų ataskaitos)

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis

mokslo ir tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

tyrėjai ir pagalbinis personalas, atlikę darbus, skirtus projekto MTTP veiklai atlikti

skaičius

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

40000000

0

0

0

20000000

60000000

 
 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

Įgyvendinant priemonės veiklas, finansuojami taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros tyrimų etapai. Nefinansuojami fundamentiniai tyrimai, kurie yra ar gali būti finansuojami Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių lėšomis.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-04-18

Susiję kvietimai