Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-03-01         Projekto pabaiga: 2013-09-29
Bendra projekto vertė:
1 238 156,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 049 943,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 049 943,54 €
Iš jo ES dalis:
1 049 943,54 €
Iš jo ES dalis:
1 049 943,54 €

Prielaidų, kad gyventojams būtų suteikiamos visuotinos, prieinamos ir kokybiškos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos bei kad sąvartynuose mažėtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, sukūrimas Panevėžio apskrityje. Siekiant, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos būtų visuotinės, geros kokybės ir prieinamos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad būtų įrengta ne mažiau kaip 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 50.000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip viena tokia aikštelė savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu Panevėžio apskrityje įrengtos 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo aiktelės. Nors šios aikštelės atitinka aplinkos apsaugos saugos reikalavimus jos neužtikrina, kad visiems apskrities gyventojams būtų sudarytos tinkamos sąlygos pristatyti didelių gabaritų atliekas. Todėl būtina sukurti prielaidas, didinti viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, plečiant didelių gabaritų atliekų surinkimo infrastruktūrą. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatoma sukurti atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų saugų visų atliekų srautų tvarkymą, bei įgalintų pasiekti, kad iki 2013 m. sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. 2000 m. atliekų kiekio. Pagrindiniai Panevėžio RATC veiklos tikslai yra susiję su regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimu ir administravimu Panevėžio apskrities teritorijoje, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimo priežiūra, pagalba savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione. Numatomas įgyvendinti Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimo projektas įgalins Panevėžio RATC vykdyti funkcijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, kurios įgalins sumažinti sąvartynuose saugomų atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, teikimu bei šių paslaugų prieinamumo didinimu.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.