Septynių jūrų kapitonai

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA
Projekto pradžia: 2011-11-09         Projekto pabaiga: 2013-07-09
Bendra projekto vertė:
652 341,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
600 153,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
588 243,63 €
Iš jo ES dalis:
554 490,09 €
Iš jo ES dalis:
543 486,15 €

Verslumas ir verslumo įgūdžių mokymasis yra vienas iš pagrindinių tikslų, įvardintų Lisabonos strategijoje. Verslumo įgūdžių ugdymas yra itin reikšmingas Lietuvai ne tik siekiant atgaivinti ekonomiką ir ugdyti darbo rinkos poreikius atitinkančius žmogiškuosius resursus, tačiau ir tolimesniam ekonomikos vystymuisi ir augimui, orientuotam į aukštos pridėtinės vertės kūrimą ir inovacijų diegimą, užtikrinti. Verslumo ugdymas yra atsakymas į tiek Europos Komisijos, tiek ir Lietuvos valdžios bei visuomenės keliamą klausimą, kaip išugdyti daugiau verslininkų. Ekspertai pripažįsta, kad nedidelį lietuvių norą imtis verslo mažina ne tik nepalankios išorinės verslo sąlygos, bet ir įgūdžių, reikalingų gyvybingos verslo idėjos sugeneravimui bei jos realizavimui, trūkumas. Taigi pagrindinė problema, į kurios sprendimą yra nukreiptas inicijuojamas projektas – iniciatyvumo, motyvacijos kurti savo verslą, pasitikėjimo savo verslumo gebėjimais ir verslo steigimo ir valdymo žinių trūkumas. Projektas yra orientuotas į verslumo skatinimą per verslumą sudarančių žinių ir supratimo, įgūdžių ir nuostatų formavimą. Konceptualus projekto pagrindas - neformalus verslumo ugdymo modelis "BENDRAUK, BENDRADARBIAUK IR PASIEK DAUGIAU: verslumo ugdymas peržengiant nacionalines ribas". Vadovaujantis pasirinktu modeliu, verslumo įgūdžiai projekto ribose ugdomi per: 1. Kūrybiškumą, inovatyvumą ir kitas “minkštąsias” kompetencijas, kartu suteikiant konkrečių verslo valdymo žinių ir įgūdžių; 2. Kooperatyvinį bendradarbiavimą; 3. Mokymąsi per praktiką; 4. Mokymąsi bendradarbiaujant ir komunikaciją; 5. Tarptautiškumą ir kultūrinę raišką.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-035
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto