Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-06-22         Projekto pabaiga: 2013-02-20
Bendra projekto vertė:
1 209 894,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 209 894,75 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 192 264,09 €
Iš jo ES dalis:
1 209 894,75 €
Iš jo ES dalis:
1 192 264,09 €

Raudondvario dvaro sodyba (G254K) – viena ryškiausių renesanso ir romantizmo laikotarpyje susiformavusių sodybinių ansamblių Lietuvoje, valstybės saugomas kultūros paminklas. Dvaro sodybos kompleksui priklausanti Raudondvario dvaro pilis - vienas seniausių ir originaliausių bei vertingiausių pastatų Lietuvoje. Tai vienas iš pagrindinių turizmo traukos objektų Kauno rajone, tačiau nerestauruojamas ir nepritaikomas pilies pastatas nyksta. Siekiant išnaudoti esamą vietovės turizmo potencialą ir išsaugoti Raudondvario dvaro pilį ateities kartoms, būtina atlikti restauravimo bei pritaikymo viešosioms reikmėms darbus, kad būtų užtikrintas tinkamas pastato naudojimas ir nuolatinė priežiūra. Tuo tikslu Pareiškėjas iniciavo projektą „Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“, kurio bendrasis tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant kultūros paveldą - sutvarkant Raudondvario dvaro pilį ir ją pritaikant viešojo turizmo reikmėms. Siekiant projekto tikslo numatyta parengti privalomuosius projektavimo dokumentus bei atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius statybos darbus. Po rekonstrukcijos Raudondvario dvaro pilies patalpas ketinama pritaikyti ekspozicinei, reprezentacinei veiklai bei jose teikti maitinimo paslaugas. Tokiu būdu būtų sukurta patraukli turizmo infrastruktūra skatinanti atvykstančiųjų ir vietos turistų srautus. Projekto rezultate būtų restauruotas ir išsaugotas bei viešajam turizmui pritaikytas kultūros paveldo objektas - Raudondvario dvaro pilis. Kadangi Pareiškėjas neturi nuosavų lėšų stambių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui, todėl be ES Fondų finansavimo, numatytų projekto rezultatų nėra galimybių pasiekti.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-01-034
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.