Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse VP1-1.1-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
51 584 995 €
Prašomas finansavimas:
163 277 865,01 €
Skirtas finansavimas:
54 036 792,55 €

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse “ (toliau šiame skirsnyje vadinama - priemonė) prisidės prie uždavinio - didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių - įgyvendinimo. 

Priemonės tikslas – tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Remiamos veiklos:

įmonių darbuotojų ir vadovų mokymas (toliau šiame skirsnyje vadinama – mokymas) ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

individualių kvalifikacijos tobulinimo planų, siejamų su projekto įgyvendinimo metu vykdomu atitinkamu darbuotojų mokymu, sudarymas;

mokymo darbo vietoje organizavimas;

įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejamas su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto įgyvendinimo metu;

naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita;

sektoriniai tyrimai/studijos, nustatantys sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį (būtina sąlyga, kad konkretaus atlikto tyrimo/studijos rezultatų pagrindu projekto įgyvendinimo metu būtų rengiamas sektoriaus darbuotojų mokymas). (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių įmonės;

privatieji juridiniai asmenys;

asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus.

  (į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

  (į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

  (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

 

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

65700

veiksmų programos rodiklis

 

įmonės, kurios organizuoja savo darbuotojams tęstinio mokymo kursus

procentai

60

veiksmų programos rodiklis

 

iš jų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės

 

80

 

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

73000

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

63000

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

172723612

0

0

0

68000000

240723612

 
 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2012-11-26

Susiję kvietimai