Socialinio dialogo skatinimas VP1-1.1-SADM-02-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 792 400 €
Prašomas finansavimas:
7 408 960,49 €
Skirtas finansavimas:
4 291 213,22 €

Socialinio dialogo skatinimas

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Socialinio dialogo skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Remiamos veiklos:

darbdavių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu;

darbuotojų mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais;

veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus;

partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių;

metodinės ir informacinės medžiagos parengimas ir sklaida.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

darbdaviai (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569), darbdavių organizacijos;

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos.

  (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
 (į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

 

pasirašytos kolektyvinės sutartys (išskyrus šakos kolektyvines sutartis)

skaičius

600

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 729 (Žin., 2007, Nr. 80-3246), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

pasirašytos šakos kolektyvinės sutartys

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

trišalės ir dvišalės tarybos ir komisijos apskrityse ir savivaldybėse

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonėse įsteigti saugos ir sveikatos komitetai

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sėkimingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

9000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

 

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

15000

veiksmų programos rodiklis

parengti kolektyvinių sutarčių (išskyrus šakos kolektyvines sutartis) projektai

skaičius

800

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengti šakos kolektyvinių sutarčių projektai

skaičius

15

papildomas rodiklis, kurio reikia Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

 (į viršų)  

Finansavimo planas

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20000000

0

0

0

0

20000000


(į viršų)    

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi. 


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai