Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai VP1-4.2-VRM-02-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-02-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 146 856 €
Prašomas finansavimas:
6 902 651,03 €
Skirtas finansavimas:
6 131 134,32 €

Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai

2012 m.spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros planavimą.

Remiamos veiklos:

regionų plėtros planų rengimas ir (ar) atnaujinimas;

savivaldybių (ilgalaikių/trumpalaikių) strateginių plėtros planų rengimas ir (ar) atnaujinimas;

sektorinių studijų, tyrimų, analizių, skirtų regioninei plėtrai tobulinti, rengimas.
(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

savivaldybių administracijos;

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato regionai, gavę paramą regionų plėtros planams rengti ir (ar) atnaujinti procentai

100

papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370), įgyvendinimo stebėsenai atlikti
savivaldybių, gavusių paramą strateginiams plėtros planams atnaujinti ir (ar) rengti, dalis procentai

50

papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos ir Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto parengti ir (ar) atnaujinti regionų plėtros planai skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros strateginiai planai skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos ir Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

19743300

1393645

2090467

0

0

23227412

 

ES struktūrinės paramos lėšos pagal šią priemonę paskirstytos vadovaujantis vienoda kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, poreikiu prioritetiškai plėtoti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje nurodytus vystytinus ekonominės plėtros centrus, labiausiai ekonominiu ir socialiniu požiūriu atsilikusias problemines teritorijas. Regionams skiriamų lėšų suma proporcinga regiono gyventojų skaičiui: atsižvelgiama į tai, kad kiekvienas ekonominės plėtros centro ir probleminės teritorijos gyventojas suteikia teisę į 10 procentų priedą (vienam gyventojui) prie regionui skiriamos lėšų sumos.

 

ES 2007–2013 metų struktūrinė parama, dėl kurios kasmet turi būti pasirašytos paramos skyrimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metais

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

Iš viso

  Iš viso

2520000

2540000

2600000

2760000

3000000

3160000

3163300

19743300

1. Alytaus

139356

140462

143780

152628

165900

174748

189126

1106000

2. Kauno

496188

500126

511940

543444

590700

622204

673398

3938000

3. Klaipėdos

276948

279146

285740

303324

329700

347284

274158

2096300

4. Marijampolės

138096

139192

142480

151248

164400

173168

187416

1096000

5. Panevėžio

214704

216408

221520

235152

255600

269232

291384

1704000

6. Šiaulių

265356

267462

273780

290628

315900

332748

360126

2106000

7. Tauragės

100296

101092

103480

109848

119400

125768

136116

796000

8. Telšių

135828

136906

140140

148764

161700

170324

29338

923000

9. Utenos

134820

135890

139100

147660

160500

169060

182970

1070000

10. Vilniaus

618408

623316

638040

677304

736200

775464

839268

4908000

 

ES 2007–2013 metų struktūrinė parama, dėl kurios kasmet Europos Komisijai turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos, pagal regionus

Eil. Nr.

Regionai

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Iš viso

  Iš viso

2520000

2540000

2600000

5760000

3180000

3143300

19743300

1. Alytaus

139356

140462

143780

318528

175854

188020

1106000

2. Kauno

496188

500126

511940

1134144

626142

669460

3938000

3. Klaipėdos

276948

279146

285740

633024

349482

271960

2096300

4. Marijampolės

138096

139192

142480

315648

174264

186320

1096000

5. Panevėžio

214704

216408

221520

490752

270936

289680

1704000

6. Šiaulių

265356

267462

273780

606528

334854

358020

2106000

7. Tauragės

100296

101092

103480

229248

126564

135320

796000

8. Telšių

135828

136906

140140

310464

171402

28260

923000

9. Utenos

134820

135890

139100

308160

170130

181900

1070000

10. Vilniaus

618408

623316

638040

1413504

780372

834360

4908000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)5076, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos kaimo plėtros programą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis parama teikiama vietos veiklos grupių (VVG) vietos plėtros strategijoms rengti ir įgyvendinti (Leader metodas).


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai