Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas VP3-2.1-SAM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
45 318 104 €
Prašomas finansavimas:
45 749 741,08 €
Skirtas finansavimas:
45 318 104,08 €

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

2011 m. rugsėjo 21 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę – modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Investicijos pagal priemonę pratęs ir papildys remiamas veiklas pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486), 1.4 priemonės „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“ sritį „Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir plėtra modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“.

Remiamos veiklos:

šeimos gydytojų aprūpinimas papildoma diagnostine medicinos įranga (elektrokardiografais su kompiuterinio ryšio galimybe), skirta efektyvesnei širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai;

sveikatos priežiūros įstaigų kabinetų, kuriuose teikiamos ambulatorinės kardiologinės ir neurologinės paslaugos, aprūpinimas diagnostine įranga;

įstaigų, teikiančių stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas širdies ir kraujagyslių ligų srityje, aprūpinimas diagnostine ir gydymo įranga, universiteto ligoninių aprūpinimas naujausiomis medicinos technologijomis;

naujų širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimas;

sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstravimas ir remontas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas skaičius

95300

veiksmų programos rodiklis
Produkto paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos skaičius

34

veiksmų programos rodiklis
įgyvendinti projektai skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

133004238

23471336

0

0

0

156475574

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Parama bus skiriama diagnostinei medicinos įrangai (echoskopams) įsigyti toms viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms nenumatyta lėšų šiai įrangai įsigyti pagal VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-18

Susiję kvietimai