Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas VP3-2.1-SAM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
50 154 683 €
Prašomas finansavimas:
53 704 080,46 €
Skirtas finansavimas:
50 881 895,57 €

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorini

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti mirtingumą nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių – modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicinos pagalbą nukentėjusiesiems nuo traumų, infrastruktūrą.

Remiamos veiklos: sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių institucinę (nestacionarinę ir stacionarinę) skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų (priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių, operacinių, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, kitų skyrių), tiesiogiai ssijusių su skubios medicinos pagalbos teikimu, statyba, rekonstravimas ir remontas; reikiamos įrangos ir baldų įsigijimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis;

savivaldybių administracijos.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

200000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

128495013

22675591

0

0

0

151170604

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Parama bus skiriama priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriams atnaujinti toms viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių atnaujinimas nebus finansuojamas pagal VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai