Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu VP3-3.4-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
197 131 393 €
Prašomas finansavimas:
287 727 657 €
Skirtas finansavimas:
211 750 898,43 €

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

2010 m. gruodžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1856 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.

Remiamos veiklos: viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priskirtos valstybės įstaigos, teikiančios paslaugas, užsakytas ir mokamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovų; Lietuvos švietimo sistemai priskirtos valstybės įstaigos, teikiančios švietimo paslaugas; valstybės įsteigtos įstaigos, teikiančios specialiąsias socialines paslaugas; valstybės kultūros įstaigos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintas programas; valstybei priklausančios viešosios įstaigos kurortuose ir (arba) kurortinėse vietovėse, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas (medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo), atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas atitinkančios savivaldybės ar jų įsteigti viešieji juridiniai asmenys, perėmę likviduotų (reorganizuotų) įstaigų ar institucijų teises ir funkcijas, susijusias su priemonės valstybės projektų sąrašuose nurodytų projektų vykdymu;

savivaldybės ar jų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (švietimo įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai, kai jų objektų renovavimas įtrauktas į nacionalines programas arba jų priemonių įgyvendinimo planus, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos

GWh

56

veiksmų programos rodiklis

Produkto

energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų

skaičius

94

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

622806445

85201137

0

0

0

708007582

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-02-03

Susiję kvietimai