Kontroliuojantieji fondai VP2-2.3-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
228 477 757 €
Prašomas finansavimas:
108 607 506,95 €
Skirtas finansavimas:
228 477 757,18 €

Kontroliuojantieji fondai

2012 m. birželio 27 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Priemonės įgyvendinimo būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kontroliuojantieji fondai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV subjektas) priėjimą prie finansavimo šaltinių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą.

Remiama veikla – kontroliuojančiųjų fondų įsteigimas ir šių fondų valdomų finansų inžinerijos priemonių, kuriomis bus pagerintas SVV subjektų priėjimas prie išorinio finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, kreditų teikimas SVV subjektams, rizikos kapitalo fondų investicijos į ankstyvosios vystymosi ir (ar) augimo stadijos labai mažas, mažas ir vidutines įmones, kurios turi didelį augimo potencialą, kitos grąžintinos finansinės paramos priemonės, kurios mažintų finansų rinkos pasiūlos ir paklausos trūkumus).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Veiklas pagal priemonę įgyvendina:

steigiant kontroliuojančiuosius fondus – finansų institucijos, numatytos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau šiame skirsnyje vadinama – Reglamentas Nr. 1083/2006), 44 straipsnyje;

įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų įstaigos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891).

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija kartu su kontroliuojančiųjų  fondų valdytojais, atrinktais Ūkio ministerijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnio nuostatas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo būdas

Finansų inžinerija.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

finansinės inžinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos (pagal priemonę privačios investicijos suprantamos kaip privataus sektoriaus investicijos (kapitalas)

mln. litų

712

veiksmų programos rodiklis

naujos įmonės, veikiančios po 5 metų nuo rizikos kapitalo investavimo į įmonę pradžios (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV subjektai

skaičius

2505

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

831888000

0

0

0

0

831888000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos