Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas VP2-5.1-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-5.1-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.5 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
321 398 648 €
Prašomas finansavimas:
304 711 839,97 €
Skirtas finansavimas:
369 261 681,38 €

Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas

2010 m. liepos 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1134 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Transeuropinės (TEN-T) reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui – įgyvendinimo.

Priemonės  tikslas – toliau plėtoti europinio lygio magistralinių kelių tinklą, statyti skirtingo lygio sankryžas, stiprinti ir platinti kelių dangą, kurti pakelės infrastruktūrą, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones.

Remiamos veiklos:

transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros techninių parametrų ir pralaidumo didinimas;

jungiamųjų kelių tiesimas ir rekonstravimas;

skirtingų lygių sankryžų statyba ir rekonstravimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)   

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis

mln. tonų

12

veiksmų programos rodiklis

Produkto

nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo automobilių keliai

kilometrai

315

veiksmų programos rodiklis


(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1024917780

0

0

180867843

0

1205785623


(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-08-12

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos