Vandens telkinių būklės gerinimas VP3-1.4-AM-04-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-04-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
30 501 384 €
Prašomas finansavimas:
39 750 706,67 €
Skirtas finansavimas:
31 755 184,13 €

Vandens telkinių būklės gerinimas

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę.

Remiamos veiklos: vandens telkinių (tarpinių vandenų, upių ir ežerų) būklės gerinimo priemonių (valymas ir tvarkymas; artimo natūraliam hidrologinio režimo atkūrimas; teršalų prietakos į telkinius mažinimo priemonių taikymas; gamtosauginis pakrančių valymas ir sutvarkymas) įgyvendinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės

skaičius

40

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

Produkto

sutvarkytas taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones plotas

hektarai

200

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

109606143

0

12178460

0

0

121784603

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

54803070

54803073

0

0

0

109606143

1.

Alytaus

0

0

3125930

3125931

0

0

0

6251861

2.

Kauno

0

0

7372535

7372535

0

0

0

14745070

3.

Klaipėdos

0

0

7244024

7244024

0

0

0

14488048

4.

Marijampolės

0

0

4845953

4845954

0

0

0

9691907

5.

Panevėžio

0

0

7058307

7058307

0

0

0

14116614

6.

Šiaulių

0

0

8436392

8436392

0

0

0

16872784

7.

Tauragės

0

0

4020536

4020535

0

0

0

8041071

8.

Telšių

0

0

4168567

4168568

0

0

0

8337135

9.

Utenos

0

0

3730459

3730460

0

0

0

7460919

10.

Vilniaus

0

0

4800367

4800367

0

0

0

9600734

 

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

21921227

43842458

43842458

0

109606143

1.

Alytaus

0

0

0

1250371

2500745

2500745

0

6251861

2.

Kauno

0

0

0

2949014

5898028

5898028

0

14745070

3.

Klaipėdos

0

0

0

2897610

5795219

5795219

0

14488048

4.

Marijampolės

0

0

0

1938381

3876762

3876764

0

9691907

5.

Panevėžio

0

0

0

2823323

5646646

5646645

0

14116614

6.

Šiaulių

0

0

0

3374557

6749114

6749113

0

16872784

7.

Tauragės

0

0

0

1608214

3216428

3216429

0

8041071

8.

Telšių

0

0

0

1667427

3334854

3334854

0

8337135

9.

Utenos

0

0

0

1492184

2984368

2984367

0

7460919

10.

Vilniaus

0

0

0

1920146

3840294

3840294

0

9600734“.

 

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Suderinamumas su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamomis sritimis ir takoskyros kriterijai pateikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai