Krizių intervencijos centrų įkūrimas VP3-2.1-SAM-09-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-09-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 435 649 €
Prašomas finansavimas:
2 727 122,29 €
Skirtas finansavimas:
2 437 312,54 €

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą, – įsteigti iki 5 krizių intervencijos centrų didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Remiamos veiklos:

patalpų (kambarių, skirtų pacientams trumpą laiką stebėti ir gydyti, kabinetų, skirtų bendroms pacientų, personalo reikmėms ir psichoterapijos užsiėmimams) remontas (rekonstravimas) ir įrengimas;

kitų patalpų, susijusių su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu esant krizinėms situacijoms, remontas (rekonstravimas) ir įrengimas;

reikiamos įrangos ir baldų įsigijimas;

automobilių, skirtų mobiliosioms paslaugoms teikti, įsigijimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios psichiatrijos skyrius ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

 (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

 (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

2500

veiksmų programos rodiklis

Produkto

paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

5

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai

skaičius

5

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

8500000

1500000

0

0

0

10000000

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

8500000

0

0

0

8500000

1.

Vilniaus

0

0

0

1700000

0

0

0

1700000

2.

Kauno

0

0

0

1700000

0

0

0

1700000

3.

Klaipėdos

0

0

0

1700000

0

0

0

1700000

4.

Šiaulių

0

0

0

1700000

0

0

0

1700000

5.

Panevėžio

0

0

0

1700000

0

0

0

1700000

(į viršų) 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

100000

5000000

3400000

0

0

0

8500000

1.

Vilniaus

0

0

0

20000

1000000

680000

0

0

0

1700000

2.

Kauno

0

0

0

20000

1000000

680000

0

0

0

1700000

3.

Klaipėdos

0

0

0

20000

1000000

680000

0

0

0

1700000

4.

Šiaulių

0

0

0

20000

1000000

680000

0

0

0

1700000

5.

Panevėžio

0

0

0

20000

1000000

680000

0

0

0

1700000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 (į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai