Parama pirmajam darbui VP1-1.2-SADM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
9 267 841 €
Prašomas finansavimas:
9 267 840,59 €
Skirtas finansavimas:
9 267 840,59 €

Parama pirmajam darbui

2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimo Nr. 882 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Parama pirmajam darbui“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti jaunimo užimtumą, sudarant darbdaviams papildomas finansines paskatas įdarbinti jaunimą.

Remiama veikla – pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį asmenų nuo 16 iki 29 metų, dalies darbo užmokesčio kompensavimas ne ilgiau kaip 12 mėnesių


(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai yra privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybių institucijos bei įstaigos), užsienio įmonių filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys (toliau kartu šiame skirsnyje vadinama – įmonės), atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.


(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir visuotinių dotacijų valdytojas, atrinktas vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093; 2010, Nr. 148-7606).


(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Visuotinė dotacija.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Produkto pirmą kartą įsidarbinę asmenys nuo 16 iki 29 metų

skaičius

20000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
įmonės, gavusios paramą pirmajam darbui

skaičius

10000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

32000000

0

0

0

0

32000000


(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Parama (dalies darbo užmokesčio kompensavimas) pagal priemonę neteikiama tiems asmenims, kuriems darbo užmokestis kompensuojamas pagal kitas veiksmų programų priemones, pavyzdžiui, VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, VP1-1.1-SADM-12-V priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“, VP2-2.1-ŪM-05-V priemonę „Invest LT+“, VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“ ir kitas priemones, pagal kurias teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies ar visiškai kompensuoti.“

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-12-13

Susiję kvietimai