Priemonių sąraše pateikiamos Jūsų pasirinkus paieškos parametrus atitinkančios veiksmų programų priemonės, sugrupuotos pagal veiksmų programas ir prioritetus. Jomis siūlytume detaliau pasidomėti.

  • Konkursinės 45
  • Valstybinio 139
    planavimo
  • Regioninio 20
    planavimo
  • Visos priemonės 204
1. Programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
1.1 Prioritetas. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.
VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas
VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas
1.2 Prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą.
1.3 Prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas.
2. Programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa.
2.1 Prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.
VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT
VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT
VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT +
VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT
VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT
VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+
VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1
2.2 Prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.
VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT
VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT
VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės
VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2
VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1
VP2-2.2-ŪM-02-K Asistentas-4
VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai
2.3 Prioritetas. Informacinė visuomenė visiems.
2.4 Prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra.
3. Programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
3.1 Prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai.
3.2 Prioritetas. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.
3.3 Prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis.