Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtrai ir turizmo paslaugų kokybės gerinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-06-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2008-03-31         Galioja iki: 2008-06-27        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
65 164 504,17 €
Prašomas finansavimas:
66 270 367,38 €
Skirtas finansavimas:
16 502 883,82 €

Kvietimas teikti paraiškas turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtrai ir turizmo paslaugų kokybės gerinimui

Remiamos veiklos sritys
• Privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, siekiant pritaikyti minėtus objektus turizmui, t.y. viešam lankymui ir turizmo paslaugų teikimui. Kultūros ar istorijos paveldą imituojančių objektų naujos statybos išlaidos nėra tinkamos finansuoti;
• Kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, SPA ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijos centrų infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
• Ekonominės klasės apgyvendinimo paslaugų (1-2 žvaigždučių) infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
• Ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
• Pirmiau nurodytas infrastruktūrinių projektų veiklas papildančių Lietuvos turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.

Kur priimamos paraiškos ir galima gauti informaciją
Vilniuje: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92,   LT-09303 Vilnius
Kaune: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Kauno ir Marijampolės skyrius, K.Petrausko g. 26, LT-44156  Kaunas
Klaipėdoje: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H.Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
Šiauliuose: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Utenoje: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Utenos ir Panevėžio skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena

Paraiškos priimamos agentūros darbo valandomis.
Pareiškėjai taip pat gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos  tel. (8 5) 268 7403 ir (8 5) 268 7411, faksu (8 5) 268 74 09, el. paštu info@lvpa.lt.

Galimi pareiškėjai
Privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys 1 prioriteto  „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas, bei pritaikymas turizmo plėtrai“ Priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2008-06-27 15 val.

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2007-12-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1449 (Žin., 2008, Nr. 7-241), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2008-03-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-106 (Žin., 2008, Nr. 34-1228), paraiškos dėl projekto finansavimo formas (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją ir specialiąją (B) dalį), projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija 
Finansavimas teikiamas vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1628/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302,2006 11 01, p. 29) nuostatomis.

Pagal šį kvietimą numatoma paskirstyti lėšų suma yra 225 mln. litų. Lėšų suma gali būti padidinta atsižvelgiant į kvietimo metu gautų paraiškų skaičių ir kokybę, neviršijant 20 procentų kvietimui numatytos sumos.

Šis kvietimas įsigalioja  nuo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-03-26 įsakymo Nr. 4-118 įsigaliojimo dienos.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2008-03-31

Susiję kvietimai