Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai privačiame sektoriuje skatinti pagal priemonę Idėja LT

Paramos priemonė1
VP2-1.3-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2008-07-04         Galioja iki: 2008-09-04        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
4 344 300,28 €
Prašomas finansavimas:
3 810 994,73 €
Skirtas finansavimas:
1 454 961,62 €

Kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai privačiame sektoriuje skatinti pagal priemonę Idėja LT

 

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės „Idėja LT“ kvietimas Nr. 01

Veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas
Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP)

Uždavinys
Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje

Priemonė
Idėja LT

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis iš dalies bus finansuojamas labai mažų, mažų, vidutinių įmonių planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų atlikimas, siekiant padėti šioms įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką.

Galimi pareiškėjai
Privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažos, mažos, vidutinės įmonės kategorijos, kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 132-5354) ir atitinkantys Priemonės „Idėja LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Kvietimo suma
15 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2008-09-04 15 val.
Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2008-09-04.

Kur priimamos paraiškos 
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje:
Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda;
Tel. (8 46) 390856, faks. (8 46) 390856, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt
Paraiškos priimamos agentūros darbo valandomis.

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687411, 2687448, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2007-12-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1449 (Žin., 2008, Nr. 7-241), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2008-06-13 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-247 (Žin., 2008, Nr. 70-2668), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-06-25 įsakymu Nr. 4-267 ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 70/2001 dėl EB Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 141) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1976/2006 (OL 2006 L 368, p. 85)) nuostatomis. Pagal šį kvietimą numatomą paskirstyti lėšų suma gali būti padidinta atsižvelgiant į kvietimo metu  gautų paraiškų skaičių ir kokybę, neviršijant 20 procentų kvietimui numatytos sumos.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2008-07-04

Susiję kvietimai