Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ kvietimas Nr. 01

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-06-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2008-10-10         Galioja iki: 2008-10-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
27 258 456,90 €
Prašomas finansavimas:
61 497 989,63 €
Skirtas finansavimas:
29 505 774,89 €

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ kvietimas Nr. 01

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. pagal šią priemonę – 01.                                   

 

Priemonės tikslas: didinti viešojo sektoriaus institucijų bei įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

1. Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas:

1.1. mokymai, suteikiantys bei tobulinantys profesinę kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias bei įgūdžius;

1.2. mokymai, suteikiantys bei tobulinantys bendruosius įgūdžius (užsienio kalbos, informacinių technologijų, socialinių įgūdžių ugdymas ir kt.).

2. Personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, siejant tai su atitinkamais specialistų bei darbuotojų mokymais projekto metu.

3. Naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita.

4. Tyrimai, studijos, nustatantys viešojo sektoriaus veiklos sričių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius.

 Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

-         valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos (kurios neįtrauktos į ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 (Žin., 2008, Nr. 49-1812), ir į Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 (Žin., 2008, Nr. 50-1853));

-         viešosios įstaigos, kuriose valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip šių viešųjų įstaigų savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas;

-         viešieji juridiniai asmenys, atstovaujantys valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigas, viešąsias įstaigas arba vykdantys valstybės pavestas funkcijas, arba kitaip atstovaujantys viešajam interesui, – kiek tai susiję su dirbančiųjų mokymu, kvalifikacijos kėlimu ar perkvalifikavimu.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (ŽIPVP priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

 Paraiškos turi būti pateiktos užantspauduotame ir užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

- pristatytos pašto kurjerio;

- atsiųstos paštu registruotu laišku.

 

Galutinė paraiškų pateikimo data 2009 m. sausio 5 d., 16.30 val. (Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2008 m. sausio 5 d.) Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

 

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius

LT-01109Vilnius

 

Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 260 8435; (8 ~ 5) 260 8436. Faks. Nr.: (8 ~ 5) 260 8281;

El. pašto adresas: agne.naruseviciute@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-10-10

Susiję kvietimai