Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo vartojimo didinimui skatinti pagal priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2008-10-15         Galioja iki: 2008-12-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
27 508 109,36 €
Prašomas finansavimas:
21 982 851,90 €
Skirtas finansavimas:
7 877 751,47 €

Kvietimas teikti paraiškas energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo vartojimo didinimui skatinti pagal priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonės „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ kvietimas Nr. 01

Veiksmų programa
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas
Aplinka ir darnus vystymasis

Uždavinys
Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą

Priemonė
Energijos gamybos efektyvumo didinimas

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis finansuojamos visos Priemonės veiklos, susijusios su pradinėmis investicijomis:
- termofikacinių elektrinių modernizavimas ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų – energijos gamybos efektyvumo didinimas;
- katilinių modernizavimas ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų – energijos gamybos efektyvumo didinimas;
- didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).

Galimi pareiškėjai
Tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, atitinkantis visas Aprašo 2 priede 7.1–7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Kvietimo suma
94,98 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2008 m. gruodžio 15 d. 16 val.
Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2008-12-15.

Kur priimamos paraiškos 
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda;
Tel. (8 46) 390856, faks. (8 46) 390856, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt
Paraiškos priimamos agentūros darbo valandomis.

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio  kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687403, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 787 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 95-3720), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2008-09-29 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-442 (Žin., 2008, Nr. 117-4460), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 4-442 ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2007-2013 m. Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių (2006/C 54/08) (OL 2006 C 54, p. 13) ir Europos Komisijos sprendimo Nr. N 197/2008 nuostatomis.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2008-10-15

Susiję kvietimai