Paskelbtas kvietimas

KVIETIMAS BAIGTAS. Kvietimas teikti paraiškas pagal ŽIPVP priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2008-04-15         Galioja iki: 2008-10-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
37 650 602,41 €
Prašomas finansavimas:
120 960 386,20 €
Skirtas finansavimas:
40 357 558,16 €

KVIETIMAS BAIGTAS. Kvietimas teikti paraiškas pagal ŽIPVP priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL 2007 – 2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS I PRIORITETO ,,KOKYBIŠKAS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ PRIEMONĘ NR. VP1-1.1-SADM-01 ,,ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE“ KVIETIMAS NR. 01 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. pagal šią priemonę – 01.                                   

 Priemonės tikslas: tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

 Priemonės remiamos veiklos sritys:

1. Įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai (toliau vadinama – mokymas) ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

2. Individualių kvalifikacijos tobulinimo planų, siejamų su projekto įgyvendinimo metu vykdomu atitinkamu darbuotojų mokymu, sudarymas;

3. Mokymo darbo vietoje organizavimas;

4. Įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejamas su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto įgyvendinimo metu;

5. Naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita;

6. Sektoriniai tyrimai, studijos, nustatantys sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį (t.y. projekte numatyti konkretaus sektoriaus įmonių darbuotojų mokymai, kurie organizuojami atlikto tyrimo, studijos rezultatų pagrindu).

 Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

–        privatūs juridiniai asmenys, įregistruoti ir veikiantys Lietuvos Respublikoje;

–        asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus.

 Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (ŽIPVP priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

 Paraiškos turi būti pateiktos užantspauduotame ir užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

- pristatytos pašto kurjerio;

- atsiųstos paštu registruotu laišku.

 Galutinė paraiškų pateikimo data 2008 m. birželio 20 d., 16.30 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2008 m. birželio 20 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16

LT-01109 Vilnius

Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 241 3182; Faks. Nr.: (8 ~ 5) 260 8281; El. pašto adresas: laura.berzanskaite@esf.lt.

                    

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-04-15

Susiję kvietimai