Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal priemones „ES struktūrinės paramos vertinimas"

Paramos priemonė4
VP1-5.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal priemones „ES struktūrinės paramos vertinimas"

Tarpinė institucija: LR Finansų ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, bei

Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K‑254 (toliau – Aprašas), bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 1K-065,

2008 m. rugsėjo 30 d. raštu išsiuntė pasiūlymą pareiškėjams pateikti paraiškas struktūrinei paramai gauti: Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

Paraiška, vadovaujantis Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 780 26 punktu, Aprašo 34, 35 punktais, turi būti pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. spalio 31 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia Neringa Dragūnaitė, tel. (8 5) 251 4402, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas n.dragunaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-30

Susiję kvietimai