Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal VP1-5.2-FM-01-V, VP2-6.2-FM-01-V, VP3-4.2-FM-01-V ir VP4-1.2-FM-01-V priemones

Paramos priemonė4
VP1-5.2-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-11-14         Galioja iki: 2008-12-09        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal VP1-5.2-FM-01-V, VP2-6.2-FM-01-V, VP3-4.2-FM-01-V ir VP4-1.2-FM-01-V priemones

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-01-V priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-01-V priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-01-V priemonę „3VP. Informavimas ir viešinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.2-FM-01-V priemonę „4VP. Informavimas ir viešinimas“.

Tarpinė institucija: LR Finansų Ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, bei

Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms informavimo ir viešinimo priemonėms, patvirtintu LR finansų ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1K‑320 (toliau – Aprašas), bei atsižvelgdami į LR finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 1K-352,

2008 m. lapkričio 14 d. raštu išsiuntė pasiūlymą pareiškėjams pateikti paraiškas struktūrinei paramai gauti Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LR Vyriausybės, UAB Investicijų ir verslo garantijos, LR aplinkos ministerijai, LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR finansų ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR švietimo ir mokslo ministerijai, LR ūkio ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, LR vidaus reikalų ministerijai, Transporto investicijų direkcijai, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai.

Paraiška, vadovaujantis Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 780 19.3 punktu, Aprašo 41 punktu, turi būti pateikta Centrinei Projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 9 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė Projektų valdymo agentūra

Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia Viktorija Leskauskienė, tel. (8 5) 255 3382, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas v.leskauskiene@cpva.lt

 

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-11-14

Susiję kvietimai