Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-01-V "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas"

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-01-27         Galioja iki: 2009-01-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-01-V "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas"

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi:

VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2679 (Žin., 2008, Nr. 124-4733) bei  

VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-3093 ir 2009 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-138

2009 m. sausio 27 d. išsiuntė 2 pasiūlymus pareiškėjui Lietuvos mokslo tarybai pateikti paraiškas struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal numatomą priemonės VP1-3.1-ŠMM-01-V veiklą „Podoktorantūrinės stažuotės: podoktorantūrinių stažuočių metu vykdomi moksliniai tyrimai vienoje arba keliose mokslo srityse; podoktorantūros studijų (ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse), kurios apima tyrėjo (mokslinę); dėstytojo (pedagoginę) ir vadovo (vadybinę) akademines kompetencijas“ turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. sausio 30 d. 16.00 val.

Paraiška pagal numatomą priemonės VP1-3.1-ŠMM-01-V veiklą „Studentų mokslinių darbų skatinimas: moksliniai trumpalaikiai tyrimai, stažuotės, konferencijos, studijos, kurie yra tiesiogiai susiję su studentų studijuojama mokslo sritimi“ turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. vasario 3 d. 17.00 val.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 246 1393, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaiva.kupciunaite@esf.lt.

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-01-27

Susiję kvietimai