Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal VP2-2.1-ŪM-01 priemonę „Lyderis LT"

Paramos priemonė1
VP2-2.1-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-04-09         Galioja iki: 2009-09-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
49 791 473,59 €
Prašomas finansavimas:
249 773 611,77 €
Skirtas finansavimas:
54 982 503,96 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal VP2-2.1-ŪM-01 priemonę „Lyderis LT"

Atkreipiame dėmesį, kad:
  - galutinis paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki š.m. rugsėjo 10 dienos,16 val.
  - Klaipėdos ir Tauragės skyrius iš H.Manto g. 84 perkeliamas į naujas patalpas Liepų g. 42 – 2, Klaipėda LT-92107. Telefonas ir faksas: (8 46) 410 681

 

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas VP2-2.1-ŪM-01-K „Lyderis LT“ (toliau – Priemonė) kvietimas Nr. 02

Veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas
Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Uždavinys
Padidinti įmonių produktyvumą

Priemonė
Lyderis LT

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis bus finansuojamos visos Priemonės veiklos, susijusios su įmonių, išskyrus labai mažas įmones, investicijomis i materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamu gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.

Galimi pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažų įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkantys visas Priemonės Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1 – 7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Kvietimo suma
171,92 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti gauta VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje iki 2009 m. liepos 10 d. 15 val.
Siunčiant registruotu laišku išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009-07-10.

Kur priimamos paraiškos 
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda;
Tel. (8 46) 390856, faks. (8 46) 390856, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos ir Panevėžio skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt

Paraiškos priimamos Agentūros darbo valandomis.

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687403, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2009-03-20 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-102 (Žin., 2009, Nr. 39-1484), Paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), Priemonės specialiosios (B) dalies formą ir jos pildymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-102 (Žin., 2009, Nr. 39-1484) ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančių tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą  su  bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p.3) nuostatomis.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2009-04-09

Susiję kvietimai