Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas studijų sistemos efektyvumo didinimui

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-04-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-05-20         Galioja iki: 2009-07-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
6 371 640,41 €
Prašomas finansavimas:
6 067 001,00 €
Skirtas finansavimas:
4 902 440,83 €

Kvietimas teikti paraiškas studijų sistemos efektyvumo didinimui

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) 2 prioriteto priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01 „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ (toliau vadinama – priemonė).                   

Priemonės  tikslas: didinti studijų sistemos efektyvumą tobulinant aukštųjų mokyklų vidaus valdymą ir keliant aukštųjų mokyklų ir/ar jų padalinių tarybų narių kompetencijas.

Priemonės remiama veikla: Aukštųjų mokyklų vidaus valdymo sąrangos tobulinimas jungiantis aukštosioms mokykloms ir/arba keičiantis jų vidinei sąrangai ir/arba juridiniam statusui ir/arba taryboms įgyjant naujas funkcijas: aukštųjų mokyklų ir/ar jų padalinių integruotų plėtros strategijų ir valdymo tobulinimo koncepcijų parengimas ir aukštųjų mokyklų ir/ar jų padalinių tarybų narių specialiųjų kompetencijų, susietų su aukštųjų mokyklų ir/ar jų padalinių valdymu, tobulinimas. Mokymai galimi ir aukštosios mokyklos administracijos padalinio darbuotojams, kurių pareigybės tiesiogiai susijusios su integruotų plėtros strategijų formulavimu.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę: Lietuvos aukštosios mokyklos.

Galimi partneriai: Lietuvos aukštosios mokyklos, viešojo administravimo įstaigos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (ŽIPVP priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.esparama.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užantspauduotame ir užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

- pristatytos pašto kurjerio;

- atsiųstos paštu registruotu laišku.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2009 m. liepos 20 d., 16. 30 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009 m. liepos 20 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 241 3173 (Milena Pavlova); (8 ~ 5) 246 1743 (Kristina Vencevičė). Faks. Nr.: (8 ~ 5) 260 8281;

El. p. : milena.pavlova@esf.lt, kristina.vencevice@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-05-20

Susiję kvietimai