Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-06-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-05-27         Galioja iki: 2009-10-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
41 705 282,67 €
Prašomas finansavimas:
136 615 505,90 €
Skirtas finansavimas:
27 376 348,05 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ kvietimas Nr. 02

Veiksmų programa
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

Prioritetas
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Uždavinys
Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas

Priemonė
Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis bus finansuojama:
  - privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui, tai yra viešam lankymui ir turizmo paslaugų teikimui;
  - turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas;
  - kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų išskyrus medicinos veiklą (paslaugas), konferencijų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas;
  - ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir rekonstravimas;
  - hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas;
  - aukščiau nurodytas infrastruktūrinių projektų veiklas papildančių Lietuvos turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas (de minimis).

Galimi pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, veikiantys ne mažiau kaip vienerius metus, išskyrus kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus. Tinkami pareiškėjai turi atitikti visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Priemonės  projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1 ir 7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 

Kvietimo suma
144 mln. litų, kuri gali būti padidinta nepanaudotų ar sutaupytų lėšų suma.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2009 m. spalio 22 d. 16 val.
Siunčiant registruotu laišku išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009-10-22.

Kur priimamos paraiškos 
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda;
Tel. (8 46) 390856, faks. (8 46) 390856, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos ir Panevėžio skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt
Paraiškos priimamos Agentūros darbo valandomis.

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos
tel. (8 5) 2687448, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720, Nr. 142-5628, 2009, Nr. 36-1388), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2009-04-30 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-195 (Žin., 2009, Nr. 58-2259), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-195 (Žin., 2009, Nr. 58-2259) ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Finansavimas teikiamas kaip regioninė investicinė pagalba vadovaujantis 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančių tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąją rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p.3) nuostatomis ir kaip de minimis pagalba vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento  (EB) Nr. 1998/2006 nuostatomis. Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2009-05-27

Susiję kvietimai