Paskelbtas kvietimas

Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP2-2.3-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2009-06-10         Galioja iki: 2009-06-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) 2009 m. balandžio mėn. 7 d. pasirašė INVEGOS fondo steigimo sutartį (toliau – Sutartis). INVEGOS fondas įgyvendina Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 3 uždavinio „Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonę „Kontroliuojantieji fondai“ (toliau – Priemonė).

Šia Priemone bus įgyvendinama JEREMIE iniciatyva. 

JEREMIE – tai bendra Europos Komisijos (Regioninės politikos generalinio direktorato) Europos investicijų banko (EIB) ir Europos investicijų fondo (EIF) iniciatyva, kuria siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę, pasinaudojant joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos dalimi 2007–2013 m. laikotarpiu, pagerinti finansavimo prieinamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), įkuriant atsinaujinančius kontroliuojančiuosius fondus. Kontroliuojančiojo fondo paskirtis – pagerinti finansavimo prieinamumą MVĮ naudojant įvairių finansinių priemonių (produktų) rinkinį.

               INVEGA, kaip INVEGOS fondo valdytojas, įgyvendindama JEREMIE iniciatyvą, vadovaujasi Sutarties nuostatomis, įprastais veiklos principais ir Ūkio ministerijos bei Finansų ministerijos patvirtinta Investavimo strategija ir planu. INVEGOS fondo veiklos įgyvendinimas prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programoje įtvirtintų socialinių ekonominių uždavinių įgyvendinimo.

               INVEGA, atlikdama INVEGOS fondo valdytojo funkcijas, įgyvendina finansų inžinerijos priemonę „ Atviras kreditų fondas“ (toliau – AKF), kuri skirta bankams, teikiantiems kreditus MVĮ. Numatomas AKF dydis – 100 mln. Lt (su galimybe AKF padidinti iki 200 mln.).

               AKF tikslas – sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipsis į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo MVĮ finansuoti.

               Kreditai iš AKF lėšų galės būti teikiami investicinėms ar apyvartinėms paskoloms.

               Gavus Europos Komisijos pritarimą, iš AKF lėšų galės būti finansuojamos ir kredito linijos. Apie galimybę iš AKF lėšų finansuoti kredito linijas bus informuojamas kiekvienas bankas, su kuriuo bus sudaryta atviros kredito linijos sutartis.

               Šis kvietimas yra skirtas bankams, siekiant įgyvendinti finansinės inžinerijos priemones, kaip jos apibrėžtos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 44 straipsnyje. Bankai finansų inžinerijos priemonių valdytojų funkcijas atliks pagal tarp atrinktų bankų ir INVEGOS fondo valdytojo sudarytą atviros kredito linijos sutartį (toliau – Sutartis).

               Įgyvendindami šią priemonę, atrinkti bankai prie AKF lėšų turės prisidėti nuosavomis lėšomis, minimalus indėlis – 25 proc.

               Visa informacija apie priemonės įgyvendinimą, bankų atranką ir pateiktų pasiūlymų vertinimą pateikiama Kvietimo sąlygose (pridedama).

               Pasiūlymus bankai turi pateikti pagal Kvietimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo forma pateikiama Kvietimo sąlygų 1 priede.

 

              

   Banko pasiūlymą prašom pateikti iki 2009 m. birželio 22 d. 10 val. adresu UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Žalgirio g. 92, Vilnius LT-09303.

   Pasiūlymai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta:

               „Pasiūlymas dalyvauti atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti. Neatplėšti iki pasiūlymų registravimo dienos.“

 

Vokų atplėšimas ir pasiūlymų registravimas: 2009 m. birželio 22 d. 11 val. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Žalgirio g. 92, Vilnius.

 

                      N.B. Kadangi AKF įgyvendinimo sąlygos lygiagrečiai yra derinamos su Europos Komisija, priklausomai nuo Europos Komisijos nuomonės, INVEGA pasilieka teisę vienašališkai atšaukti kvietimą arba pakeisti Kvietimo sąlygas.

Kvietimo sąlygosUAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Informacija atnaujinta 2009-06-10

Susiję kvietimai