Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas mokyklų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-21-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-10-14         Galioja iki: 2009-12-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
3 762 709,11 €
Prašomas finansavimas:
16 550 020,25 €
Skirtas finansavimas:
7 741 455,56 €

Kvietimas teikti paraiškas mokyklų infrastruktūros plėtrai

Kvietimas teikti paraiškas mokyklų infrastruktūros plėtrai                           

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.2-ŠMM-21-K „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė). Kvietimo Nr. – VP3-2.2-ŠMM-21-K-01. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 Priemonės tikslas:

Atnaujinti ir modernizuoti nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūrą.

 Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

  1. Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų infrastruktūros modernizavimas: statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai, aprūpinimas reikiama įranga, baldais ir, atsižvelgiant į nevalstybinių mokyklų funkcijas ir tikslinių grupių poreikius, mokymo priemonėmis;
  2. Valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros modernizavimas: statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai, aprūpinimas reikiama įranga, baldais ir, atsižvelgiant į meninio ugdymo mokyklų funkcijas ir tikslinių grupių poreikius, mokymo priemonėmis.

 Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

  1. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6.1 punkte nurodytai veiklai vykdyti – nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, nevalstybinės gimnazijos arba nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų savininkai;
  2. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6.2 punkte nurodytai veiklai vykdyti – valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, vykdančios meninio ugdymo programas, jų steigėjai.

Kvietimo suma:

12 991 882 litai

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt

 Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos antspauduotame ir užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

1.        įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

2.        įteiktos pašto kurjerio;

3.        atsiųstos registruotu paštu.

 Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinė paraiškų pateikimo data 2009 m. gruodžio 15 d. 17.00 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009 m. gruodžio 15 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Kur galima gauti informaciją

 Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos
tel. (8 ~ 5) 251 4404, (8~5) 263 9763. Faksu (8 ~ 5) 251 4401, El. paštu info@cpva.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

Dokumentus pareiškėjams (Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2009-09-28 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1948 (Žin., 2009, Nr. 118-5089), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-19 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1948  (Žin., 2009, Nr. 118-5089) ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.smm.lt, www.cpva.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūrą šiame kvietime nurodytu adresu.

 Kur priimamos paraiškos

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

S. Konarskio g. 13

LT-03109 Vilnius

 

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-10-14

Susiję kvietimai