Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-11-27         Galioja iki: 2010-02-08        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
5 792 400,37 €
Prašomas finansavimas:
21 341 055,99 €
Skirtas finansavimas:
10 475 667,12 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-07-K „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ (toliau vadinama – priemonė).                   

Priemonės tikslas: ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje.

Priemonės remiamos veiklos sritys:
1.      kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas;
2.      kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymui kasdienėje veikloje, ugdymas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:
1.      valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos;
2.      švietimo įstaigos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853);
3.      profesinio mokymo įstaigos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627);
4.      mokslo ir studijų institucijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140);
5.      viešosios įstaigos;
6.      asociacijos;
7.      tarptautinės organizacijos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (ŽIPVP priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.esparama.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užantspauduotame ir užklijuotame voke vienu iš šių būdų:
- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
- pristatytos pašto kurjerio;
- atsiųstos paštu registruotu laišku.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2010 m. vasario 8 d., 17. 30 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2010 m.  vasario 8 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra,  Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

Visą kvietimo dokumentaciją galite rasti čia

Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 260 8435; Faks. Nr.: (8 ~ 5) 260 8281; El. pašto adresas: agne.naruseviciute@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-11-27

Susiję kvietimai