Paskelbtas kvietimas

Skelbiamas išankstinis kvietimas teikti paraiškas pagal Tyrėjų karjeros programos 5.1 priemonę "Žinių apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygybės moksle skatinimas"

Paramos priemonė1
VP1-3.2-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-03-02         Galioja iki: 2010-04-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Skelbiamas išankstinis kvietimas teikti paraiškas pagal Tyrėjų karjeros programos 5.1 priemonę "Žinių apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygybės moksle skatinimas"

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Tyrėjų karjeros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335, (Žin., 2008, Nr. 7-261; 2009, Nr.32-1252) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665, 2009, Nr.46-1819) ir atsižvelgdama į Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr. 95-3722; 2009, Nr. 36-1387; 2009, Nr. 90-3878), skelbia išankstinį kvietimą teikti paraiškas pagal Programos V. Žinių apie MTEP sklaidą paprogramės 5.1 priemonės „Žinių apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ veiklą: mokslo ir technologijų populiarinimo visuomenėje sklaida (mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistemos sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas; mokslo populiarinimo audiovizualinių priemonių rėmimo sistemos sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas; mokslo ir populiarinimo apdovanojimų arba skatinimo sistemos sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas; mokslo ir technnologijų populiarinimo (toliau – MTP) gebėjimų ugdymas (įskaitant mokymus)) (toliau – 5.1 veikla).

Galimi pareiškėjai ir/arba partneriai pagal 5.1 veiklą – viešieji juridiniai asmenys (biudžetinės įstaigos; mokslo ir studijų institucijos; asociacijos, kurių patirtis mokslo populiarinimo veiklose yra ne trumpesnė kaip 2 metai; paramos ir labdaros fondai; viešosios įstaigos, kurių patirtis mokslo populiarinimo veiklose yra ne trumpesnė kaip 2 metai).

Projekto(-ų) idėjos tikslinės grupės – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo ir studijų institucijų darbuotojai, asociacijų nariai arba darbuotojai, pedagogai, jaunimas (įskaitant studentus), moksleiviai, vaikai, žurnalistai (įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius), biudžetinių įstaigų (įskaitant mokslo ir studijų institucijas ir muziejus) darbuotojai, viešųjų ryšių/rinkodaros specialistai.

Kiekviena projektinė idėja turi apimti nedaugiau kaip 2 poveikles įvardintas priede Nr.1. MTP gebėjimų ugdymo poveiklė yra privaloma visoms projektinėms idėjoms t.y.kiekviena projektinė idėja turi apimti tikslinių grupių specialiųjų kompetencijų ugdymą (pavyzdžiui, mokymus, specializuotus renginius pagal mokslo ir technnologijų populiarinimo poreikius) bei veiklų pavienių fizinių (tikslinės grupės) ir/arba juridinių asmenų iniciatyvų rėmimo koordinavimą.

Išankstiniu kvietimu siekiama, kad Ministerijai būtų teikiamos projektų idėjos siekiant tikslingo ir koordinuoto mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje.

Išankstinio kvietimo tikslas – nacionaliniu lygmeniu propaguoti mokslo svarbą visuomenės raidai siekiant, kad visuomenė tinkamai vertintų mokslinę veiklą ir jos rezultatus, didinti mokslininko profesijos patrauklumą, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus.

Išankstinio kvietimo uždaviniai: siekti, kad visuomenė būtų objektyviai informuojama apie naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, darnaus vystymosi ir žinių visuomenės raidos tendencijas bei perspektyvas; ugdyti mokslo ir studijų institucijų MTP gebėjimus bei skatinti tyrėjus aktyviai dalyvauti informuojant visuomenę mokslo ir technologijų klausimais;  užtikrinti mokslo ir technologijų informacijos prieinamumą pasitelkiant visuomenės informavimo priemones ir informacijos viešinimo kanalus, taip pat interneto teikiamas galimybes; sudominti visuomenę mokslu ir technologijomis organizuojant įvairius MTP renginius: festivalius, muges, stovyklas, parodas, ekskursijas ir kt.

Iš išankstiniame kvietime iš pateiktų projektų idėjų atrinkta geriausia idėja (-os) bus realizuojama (-os) Europos socialinio fondo valstybės projekto (-ų) būdu 2010-2012 m. (24-30 mėn.) laikotarpiu. Bendras išankstinio kvietimo biudžetas 3 mln. Lt.

Projektai vertinimo metu privalo surinkti ne mažiau kaip 30 balų.

Pareiškėjai, siekiantys, kad jų projektai, skirti Programos 5.1 veiklos įgyvendinimui, būtų įtraukti į valstybės projektų sąrašą, Ministerijai pateikia projekto aprašymą pagal pridedamą 3 priedą.

Pateikti valstybės projektų aprašymai turi atitikti:

1. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ uždavinį ir remiamas veiklas;

2. Stebėsenos komiteto patvirtintus bendruosius projektų atrankos kriterijus;

3. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių nuostatas;

4. Tyrėjų karjeros programos nuostatas.

Valstybės projektams, skirtiems Programos 5.1 veiklos įgyvendinimui, taikomi svarbos kriterijai nurodyti 2 priede.

PARSISIŲSKITE IŠANKSTINIO KVIETIMO PRIEDUS

Galutinė projektinių idėjų dokumentacijos pateikimo data 2010 m. balandžio 1 d. 16 val.

Projektų idėjų dokumentacija turi būti pateikta šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius

 

Daugiau informacijos gali suteikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Rita Ulkienė (tel.: (8 5) 219 01 22, el. paštas: rita.ulkiene@smm.lt) arba Elvyra Buzienė, (8 5) 219 01 07, el. paštas: elvyra.buziene@smm.lt).

 

 

 

 LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-03-02

Susiję kvietimai