Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-05-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-04-21         Galioja iki: 2010-06-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
9 267 840,59 €
Prašomas finansavimas:
30 299 829,24 €
Skirtas finansavimas:
8 269 778,25 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“

Priemonės tikslas: atnaujinti ugdymo turinį, orientuoti jį į esminių mokinių kompetencijų ugdymo, ugdymo programų lankstumo, įvairiapusiškumo, didesnių pasirinkimo galimybių didinimą ir inovacijų skatinimą.

Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

1. iš anksto parengtų modelių, skatinančių kultūros įstaigų ir bendrojo lavinimo programas vykdančių mokyklų bendradarbiavimą, įgyvendinimas;

2. iš anksto parengtų modelių, skatinančių tarpkultūrinio švietimo plėtotę, įgyvendinimas;

3. iš anksto parengtų modelių, skatinančių mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, įgyvendinimas;

4. iš anksto parengtų modelių, skatinančių netradicines ugdymo formas bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose, įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: viešieji juridiniai asmenys.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje adresu http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003d57

Galutinė paraiškų pateikimo data - 2010 m. birželio 21 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2010 m. birželio 21 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Paraiškos turi būti teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos registruotu paštu.

Kvietimą paskelbė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Kęstas Bepirštis, (8 ~ 5) 231 4721, el.p. kestas.bepirstis@esf.lt; Roma Stanislovaitienė, (8 ~ 5) 241 3175, el.p. roma.stanislovaitiene@esf.lt; Loreta Raugalaitė, (8 ~ 5) 246 1742, el.p. loreta.raugalaite@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-04-21

Susiję kvietimai