Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“

Paramos priemonė1
VP1-3.2-ŠMM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-05-07         Galioja iki: 2011-10-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
8 789 725,15 €
Prašomas finansavimas:
1 166 316,19 €
Skirtas finansavimas:
551 014,72 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“

2010 m. gegužės 7 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“.

Priemonės tikslas: didinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių žinioms ir mokslui imliose įmonėse.

Priemonės remiama veikla, kuriai finansuoti skelbiamas kvietimas: mokslininkų ir kitų tyrėjų, MTEP techninių darbuotojų ir jiems prilyginto personalo įdarbinimas labai mažose, mažose ir vidutinėse žinioms ir mokslui imliose įmonėse (įskaitant privataus juridinio asmens statusą turinčius mokslinių tyrimų institutus).

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: juridiniai asmenys, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą priskiriami labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės kategorijai ir atitinkantys Europos Komisijos rekomendacijos dėl mikro-, mažų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo 3 straipsnio nuostatas.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone/aktualijos?priem_id=000bdd5380003d6b&wpc_type=000bdd538000111d

Galutinė paraiškų pateikimo data: Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Galutinė Paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo data yra 2012 m. gruodžio 31 d. Paraiškų dėl projekto finansavimo priėmimas stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei pagal sprendimus dėl projektų finansavimo, priimtus pagal Kvietimą, ir naujai pateiktas Paraiškas dėl projekto finansavimo paskirstyta ir prašoma finansavimo suma sudaro galimybę paskirstyti visą Kvietimui numatytą finansavimo sumą.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos registruotu paštu.

Kvietimą paskelbė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonės Nr. VP1-3.2-ŠMM-01-K „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Jurgita Jurkynienė (8 ~ 5) 246 1741; Kristina Čeponytė (8 ~ 5) 241 3163 (konsultacijos finansiniais klausimais)

El. p.: jurgita.jurkyniene@esf.lt; kristina.ceponyte@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-05-07

Susiję kvietimai