Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-04-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-06-23         Galioja iki: 2011-05-16        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
9 832 599,63 €
Prašomas finansavimas:
14 918 359,49 €
Skirtas finansavimas:
9 601 559,24 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“

2010 m. birželio 23 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Priemonės tikslas: diegti ir/arba tobulinti vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus ir sistemas aukštosiose mokyklose.

Priemonės remiama veikla, kuriai finansuoti skelbiamas kvietimas: vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas (įsigijimas) ir įgyvendinimas (tobulinimas) arba vidinės studijų kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas (tobulinimas). Galimos veiklos – tikslinių grupių specialiųjų gebėjimų ugdymas (mokymai), metodinės medžiagos įsigijimas, rengimas, leidyba, tikslinių grupių komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose, diegiamų vidinių studijų kokybės vadybos sistemų vertinimas, sociologiniai poveikio tyrimai, skirti savianalizei, jei tai tiesiogiai susieta su konkrečios aukštosios mokyklos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos koncepcijos parengimu, vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimu, vidinės studijų kokybės vadybos sistemos bandomuoju diegimu (testavimu).

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: Lietuvos aukštosios mokyklos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt adresu http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/taklasifikatorius?taid=090bdd53800d9c31

Galutinė paraiškų pateikimo data: Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Galutinė Paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo data yra 2011 m. gegužės 16 d. Paraiškų dėl projekto finansavimo priėmimas stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei pagal sprendimus dėl projektų finansavimo, priimtus pagal Kvietimą, ir naujai pateiktas Paraiškas dėl projekto finansavimo paskirstyta ir prašoma finansavimo suma sudaro galimybę paskirstyti visą Kvietimui numatytą finansavimo sumą.

Kvietimas stabdomas paskelbiant Agentūros pranešimą leidinyje „Informaciniai pranešimai“, bent viename Lietuvos dienraštyje bei svetainėse www.esf.lt ir www.esparama.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. gegužės 16 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16,  LT-01109 Vilnius

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos paštu.

Kvietimą paskelbė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.1-ŠMM-04-K „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 241 31 75 (Ania Artisiuk); (8 ~ 5) 246 18 32 (Ala Sebežiova - konsultacijos finansiniais klausimais); (8 ~ 5) 241 31 90 (Rasa Balžekienė - konsultacijos finansiniais klausimais).

El. p.: ania.artisiuk@esf.lt; ala.sebeziova@esf.lt; rasa.balzekiene@esf.lt. 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-06-23

Susiję kvietimai