Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas informacinių technologijų diegimui MVĮ skatinti pagal priemonę „E-verslas LT“

Paramos priemonė1
VP2-2.1-ŪM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-08-27         Galioja iki: 2010-11-11        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
4 344 300,28 €
Prašomas finansavimas:
8 169 571,98 €
Skirtas finansavimas:
3 689 847,28 €

Kvietimas teikti paraiškas informacinių technologijų diegimui MVĮ skatinti pagal priemonę „E-verslas LT“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP-2.1-ŪM-02-K įgyvendinimo priemonės „E-verslas LT“ kvietimas Nr. 02

Veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas
Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Uždavinys
Padidinti įmonių produktyvumą

Priemonė
E-verslas LT

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti.

Galimi pareiškėjai
Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, vykdantis gamybos ir (ar) paslaugų veikslas bei neteikiantis elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000,00 Lt (penki šimtai tūkstančių litų) ir jis turi atitikti visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Kvietimo suma
15 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiškas galima teikti iki 2010 m. lapkričio 11 dienos 17:00 val.
Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos paštui ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 11 d. 24.00 val.     

Kur priimamos paraiškos 
Iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.:
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda;
Tel. (8 46) 390856, faks. (8 46) 390856, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.:
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vasario 16-osios g.2/Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687448, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2010-07-23 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-582 (Žin., 2010, Nr. 94-4968), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-07-23 įsakymu Nr. 4-582 ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais (nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. – į Lietuvos verslo paramos agentūrą šiame kvietime nurodytu adresu).

Kita reikiama informacija
Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančių tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p.3-47) nuostatomis.
Pagal šį kvietimą numatoma paskirstyti lėšų suma gali būti padidinta atsižvelgiant į kvietimo metu gautų paraiškų skaičių ir kokybę, neviršijant 20 procentų kvietimui numatytos sumos.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2010-08-27

Susiję kvietimai