Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-09-24         Galioja iki: 2012-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
8 789 725,15 €
Prašomas finansavimas:
30 041 376,84 €
Skirtas finansavimas:
20 002 795,07 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

2010 m. rugsėjo 24 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Priemonės tikslas: studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą.

Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

1. studijų programų tarptautiškumo didinimas rengiant naujas jungtines studijų programas:

1.1. partnerystės užmezgimas su užsienio aukštosiomis mokyklomis: naujų koleginių ir universitetinių I bei II studijų pakopų jungtinių studijų programų su užsienio aukštosiomis mokyklomis galimybių studijos(-ų) rengimas dėl jungtinės studijų programos(-ų) poreikio ir rengimo galimybių, įskaitant aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumą;

1.2. jungtinių studijų programų parengimas: naujų koleginių ir universitetinių I bei II studijų pakopų jungtinių studijų programų su užsienio aukštosiomis mokyklomis rengimas (įskaitant jungtinių studijų programų praktikų organizavimo dalykų (modulių) rengimą, metodinių priemonių rengimą ir (arba) leidybą ir (arba) įsigijimą), dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas, dėstytojų stažuotės ir (arba) aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumas, jungtinių studijų programų tarpinis ir galutinis ekspertinis vertinimas, akreditavimas. Taip pat tinkamos veiklos yra jungtinių studijų programų dalykų (modulių) testavimas, intensyvių kursų ir kitų neformalaus švietimo ugdymo formų ir metodų įgyvendinimas, jungtinės studijų programos valorizacijos (rinkodaros) plano rengimas;

1.3. jungtinių studijų programų įgyvendinimas (mokymų organizavimas): akredituotų koleginių ir universitetinių I bei II studijų pakopų jungtinių studijų programų su užsienio aukštosiomis mokyklomis įgyvendinimas (įskaitant dėstytojų mobilumą ir (arba) stažuotes). Taip pat tinkamos veiklos yra studentų mentorių (studentų vadovų) mokymai, jungtinės studijų programos valorizacijos (rinkodaros) plano įgyvendinimas.

2. studijų programų tarptautiškumo didinimas atnaujinant vykdomas studijų programas: Lietuvoje registruotų koleginių ir (arba) universitetinių I bei II studijų pakopų studijų programų turinio atnaujinimas, parengiant ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba ir (arba) Lietuvoje registruotų koleginių ir universitetinių I bei II studijų pakopų studijų programų turinio atnaujinimas ir pritaikymas studijų procesui įsigijus užsienio aukštųjų mokyklų studijų programų atskirus dalykus (modulius). Privalomos veiklos – studijų programų atnaujintų dalykų (modulių) ekspertinis vertinimas ir atnaujintų dalykų (modulių) įgyvendinimas. Galima veikla – aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumas ir (arba) dėstytojų stažuotės, susijusios su dalykų (modulių) atnaujinimu arba įsigijimu.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: Lietuvos aukštosios mokyklos (universitetai arba kolegijos).

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/taklasifikatorius?taid=090bdd53800e09fb 

Galutinė paraiškų pateikimo data: Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Galutinė Paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo data yra 2012 m. rugsėjo 1 d. Paraiškų dėl projekto finansavimo priėmimas stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei pagal sprendimus dėl projektų finansavimo, priimtus pagal Kvietimą, ir naujai pateiktas Paraiškas dėl projekto finansavimo paskirstyta ir prašoma finansavimo suma sudaro galimybę paskirstyti visą Kvietimui numatytą finansavimo sumą.

Kvietimas stabdomas paskelbiant Agentūros pranešimą leidinyje „Informaciniai pranešimai“, bent viename Lietuvos dienraštyje bei svetainėse www.esf.lt ir www.esparama.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. rugsėjo 1 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16,  LT-01109 Vilnius

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos registruotu paštu.

Kvietimą paskelbė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 250 0256 (Algimantas Kartočius); (8 ~ 5) 250 0227 (Diana Lesutytė); (8 ~ 5) 246 1742 (Dalia Pumputienė – konsultacijos finansiniais klausimais); 

Faks.: (8 ~ 5) 260 8281

El. p.: algimantas.kartocius@esf.lt; diana.lesutyte@esf.lt; dalia.pumputiene@esf.lt.

 

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-09-24

Susiję kvietimai