Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-06-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-10-20         Galioja iki: 2010-12-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
Prašomas finansavimas:
Skirtas finansavimas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“

2010 m. spalio 20 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“.

Priemonės tikslas: didinti gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo efektyvumą – kurti gabių vaikų metodinę bazę, specialistų, dirbančių su gabiais vaikais, gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo srities kompetencijas.

Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimas (psichologinio, pedagoginio įvertinimo ir ugdymo metodų taikymas darbui su gabiais vaikais Lietuvoje):

1. vaikų gabumų įvertinimo, atpažinimo ir ugdymo psichologinės (-ių) metodikos (-ų) adaptavimas (autorinių teisių įsigijimas ir (ar) suderinimas su leidyklomis; vertimas iš užsienio kalbos; išbandymas; metodikos (-ų) leidyba); švietimo pagalbos specialistų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas pagal adaptuotos (-ų) metodikos (-ų) pagrindu naujai sukurtą (-as) kvalifikacijos tobulinimo programą (-as) (mokymų trukmė privalo būti ne trumpesnė nei 48 valandos ir ne ilgesnė nei 60 valandų); metodikos (-ų) taikymas darbe su vaikais (ne trumpiau nei 6 mėnesiai).

2. gabių vaikų pedagoginio ugdymo kokybės gerinimas (metodo (-ų) parengimas, gabių vaikų ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos (-ų) parengimas metodo (-ų) pagrindu; švietimo pagalbos specialistų ir (ar) darbuotojų kompetencijų, skirtų vaikų gabumams atskleisti ir jiems ugdyti, tobulinimas pagal gabių vaikų ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programą (-as) (mokymų trukmė privalo būti ne trumpesnė nei 48 valandos ir ne ilgesnė nei 60 valandų); parengtų pedagoginio ugdymo metodų taikymas darbe su vaikais (ne trumpiau nei 6 mėnesiai).

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos patirtis vaikų gabumų ugdyme 2 metai ir daugiau.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/taklasifikatorius?taid=090bdd53800e3397 

Galutinė paraiškų pateikimo data  – 2010 m. gruodžio 20 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2010 m. gruodžio 20 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos paštu.

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 246 1391 (Albertas Šarkovskis); (8 ~ 5) 246 1394 (Rita Krupavičiūtė); (8 ~ 5) 261 1641 (Irina Grigonienė – konsultacijos finansiniais klausimais); (8 ~ 5) 264 6231 (Vilma Bugailienė – konsultacijos finansiniais klausimais)

Faks.: (8 ~ 5) 260 8281

El. p.: albertas.sarkovskis@esf.lt; rita.krupaviciute@esf.lt; irina.grigoniene@esf.lt; vilma.bugailiene@esf.lt 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-10-20

Susiję kvietimai