Paskelbtas kvietimas

Patikslintas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-06-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-01-28         Galioja iki: 2011-02-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
1 448 100,09 €
Prašomas finansavimas:
2 035 094,52 €
Skirtas finansavimas:
1 416 461,13 €

Patikslintas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-1608 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 10), tikslinamas Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti Nr. 01.

Kadangi Aprašo pakeitimai susiję tik su Aprašo 7.1. punkte nurodyta veikla, tai stabdomas paraiškų, pateiktų pagal šią veiklą, vertinimas ir naujai skelbiama paraiškų, teikiamų pagal šią veiklą, galutinė pateikimo data - 2011 m. vasario 28 d. 17.00 val. Siunčiant paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. vasario 28 d.

Kita informacija, nenurodyta šiame skelbime, atitinka informaciją, nurodytą Kvietime teikti paraiškas Nr. 01, paskelbtame Informaciniuose pranešimuose (Nr. 79 (1)) ir Lietuvos žiniose 2010 m. spalio 20 d.

 

Aprašo pakeitimus galite rasti http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391341&p_query=&p_tr2=Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-01-28

Susiję kvietimai