Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-02-K "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"

Paramos priemonė1
VP1-1.3-SADM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-02-01         Galioja iki: 2011-04-26        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
19 114 921,22 €
Prašomas finansavimas:
73 354 498,10 €
Skirtas finansavimas:
23 171 184,74 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-02-K "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. -VP1-1.3-SADM-02-K-03. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.       

Priemonės  tikslas: padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

1. Priemonių ir paslaugų, skatinančių darbo neturinčius socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, įgyvendinimas:
1.1. Socialinė reabilitacija:
1.1.1. individualus ar grupinis motyvavimas įsigyti išsilavinimą ir dirbti;
1.1.2. asmens poreikių vertinimas;
1.1.3. socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių bei darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas;
1.1.4. savipagalbos grupių organizavimas bendruomenėje. 

1.2. Profesinė reabilitacija:
1.2.1. profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba
naujų išugdymas;
1.2.2. praktinis mokymas (praktinių darbo įgūdžių ugdymas) darbo vietoje;
1.2.3. bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas;
1.2.4. profesinis mokymas, jei jis orientuotas į vietos darbo rinkos poreikius ir galimybes, ir būtinas siekiant
padėti įdarbinti tikslinės grupės asmenis.
1.2.5. tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant bei įsidarbinus.


2. Socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:  


1. Viešosios įstaigos, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių dalininkų (savininkų) teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos;
2. Asociacijos, išskyrus tas asociacijas, kurių 50 ir daugiau procentų narių yra privatieji juridiniai asmenys;
3. Labdaros ir paramos fondai;
4. Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:
- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jį atstovaujančio asmens;
- pristatytos pašto kurjerio;
- atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2011 m. balandžio 26 d., 17.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. balandžio 26 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šį kvietimą galimas bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais. Ieškant partnerių rekomenduojame naudotis šia el. svetaine - www.transnational-toolkit.eu. Ieškant partnerių Lenkijoje, rekomenduojame kreiptis į Lenkijos koordinuojančią instituciją Centrum Projektów Europejskich  (tel. +48 22 378 31 63, e-mail: maciej.zmyslowski@cpe.gov.pl, www.kiw-pokl.org.pl) ir nusiųsti užpildytą projekto bendradarbiavimo formą.

Konsultacijos teikiamos:

 

 

Telefonais

Faksu

 

El. paštu

 

Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams

(8 ~ 5) 266 8158

(8 ~ 5) 266 4209

rimantas.garbstas@socmin.lt

Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų,  paraiškos rengimo ir pildymo

(8 ~ 5) 231 4393 (8 ~ 5) 250 0231

(8 ~ 5) 264 6239

daiva.kaleckaite@esf.lt, diana.rusenaite@esf.lt,

Dėl finansinių klausimų

 

(8 ~ 5) 260 8431 (8 ~ 5) 250 0219

(8 ~ 5) 264 6239

renata.ptak@esf.lt, lilija.polkiene@esf.lt.

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-02-01

Susiję kvietimai